برنامه کلاس های توجیهی کاربینی کارورزی و پروژه

تذکرات مهم:

ﮐﻼس ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻮده و ﺣﻀﻮر در آن ﺑﺮاي ﮐﻠﯿﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.

ﻏﯿﺒﺖ در ﺟﻠﺴﻪ ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ ﺗﺤﺖ ﻫﺮ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻧﻤﺮه ﺻﻔﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﻓﺮم ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﯿﻨﯽ ﯾﺎ ﮐﺎرورزي را از ﭘﺮﺗﺎل داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ ostandari-uast.ir داﻧﻠﻮد ﮐﺮده و در ﺟﻠﺴﻪ ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺪر ﺳﯿﻦ دروس ﮐﺎرﺑﯿﻨﯽ و ﮐﺎرورزي ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده اﻧﺪ، اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺠﺎد ﻧﺎم ﻣﺪرس را دﯾﺪه ﺳﭙﺲ از ﺟﺪول اﻋﻼﻣﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮﮔﺰاري ﺟﻠﺴﻪ ﺗﻮﺟﯿﺤﯽ را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. در ﺻﻮرت ﺣﻀﻮر اﺷﺘﺒﺎه در ﮐﻼس ﻣﺪرس دﯾﮕﺮ، ﺗﻤﺎم ﻋﻮاﻗﺐ آن ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺷﺨﺺ داﻧﺸﺠﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. (درج ﻧﻤﺮه ﺻﻔﺮ)

برنامه کلاس ها را می وانید از فایل پیوست دانلود کنید

© تمامی حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه جامع علمی - کاربردی، مرکز استانداری تهران می باشد. طراحی و توسعه: گروه مهندسین وب اندیش